ਚਾਕੂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Download Punjabi translation